Breaking News

Lore lo ojwa lo sale metsi x

12 Jun 2024

Borre ba gwetlhilwe go ruta bana ba basimane mekgwa le maitsholo a a  eletsegang mo setshabeng.

  Reverend Mpho Moruakgomo a re go dira jalo go ka ruta ngwana wa mosimane go itse se se solofetsweng jaaka ba gola go nna borre.

O buile jalo kwa pitsong ya borre le basimane ka Labotlhano kwa Hukuntsi. Rev. Moruakgomo a re setshaba se apesitswe kobo ka letshoba ke botlhoka tsebe jo bo atileng thata mo baneng ba Basimane. A re maitemogelo ke gore bana ba basimane ba ba supang mekgwa ya tshokamo ba tlhaetse bogakolodi go tswa kwa go borre.

Ka jalo, o gwetlhile borre go nna le botsalano le bana ba basimane fela jaaka bomme ba na le botsalano jo bo netameng le bana ba basetsana. A re botsalano joo, bo tlaa thusa bana ba basimane go phuthologa ba buisana le batsadi ba borre ka dikgang tse di ba tshwenyang kwa ntle ga poifo.

Rev. Moruakgomo a re borre ba ka arogana thuto e e molemo le bana ba Basimane, seo se thuse go aga borre ba ba nang le maikarabelo mo isagong mme ba kgone go aga malwapa a itekanetseng.

O gateletse thata gore borre ba nne sekao, ba nne baeteledipele ba popota ka go nna ba tshwara pitso mo dikgotlaneng tsa bone go buisana le bana ba basimane matlho a phage a lebane, maikaelelo e le go fokotsa dikgang tse di sa jeseng diwelang di dirwa segolo bogolo ke borre jaaka kgokgontsho.

E rile a itebaganya le tse dingwe dikgang tse di tshwenyang mo setshabeng, Rev. Moruakgomo, a re borre ba ba saletseng kwa morago mo go lwantsheng mogare wa HIV le bolwetse jwa AIDS ka gore ba maoto a tshupa go itlhatlhoba.

A re seemo seo, se paledisa maiteko a puso a go fedisa kanamo ya mogare wa HIV mo setshabeng. O ba rotloeditse go tsaya dikgato tse di maleba tsa itshireletso di tshwana le go itlhatlhobela mogare wa HIV le bakapelo ba bone, go ikgapha mo bakapelong ba bantsi le tlhakanelo dikobo e sa sireletsegang.

Kgosi Merapelo Tshweneyagae, o lebogetse pitso ya borre le basimane, a re ke tsela nngwe ya go supa fa borre ba sa salela kwa morago mo go fetoleng boitshwaro jo bo sa eletsegeng. A re go botlhokwa gore bana ba rutwe ba sale ba botlana mme go dirwa ka kelelelo gore ba kgone go e ngangatlela thuto eo go ya go ileng.

O gwetlhile batsadi go itsheka tsheka, go bona gore kgodiso ya bana mo malwapeng e tsamaya ka thelelo le go baakanya fa e reketlang teng. Mothusa Kgosi, Keolopile Leipego, le ene o gateletse botlhokwa jwa go re borre ba eme ka dinao go aga malwapa a nonofileng gore bana ba kgone go nna boikarabelo le maitsholo a eletsegang mo setshabeng.

O ne a gwetlha borre go ya go diragatsa dithuto tse ba di filweng go fetola seemo sa malwapa a bone go nna a itumedisang. Mopalamente wa Kgalagadi Bokone, Mme Talita Monnakgotla, a re go a tshwenya go bona dipalo tsa dikgang tsa kgokgontsho di le kwa godimo mo kgaolong eo.

Ka jalo a re o rotloetsa maiteko otlhe a dirwang, jaaka pitso ya borre le basimane go fetola maitsholo, selo se se ka fokotsang dikgang tsa kgokgontsho ya bomme le bana ba basetsana. 

Mme Monnakgotla o gwetlhile makgotla ka go farologana, dikereke le batsaa-karolo ba bangwe mo setshabeng go tsenya letsogo ka dithuto tsa go fetola maitsholo a borre gore ba nne basireletsi ba malwapa. BOKHUTLO

Source : BOPA

Author : Malebogo Lekula

Location : HUKUNTSI

Event : Pitso

Date : 12 Jun 2024