Ntwa kgatlhanong le kgokgontsho ya bong ke ya botlhe

02 Dec 2023

Setshaba se kgotlhaditswe go lwa ka gotlhe go nyeletsa kgokgontsho ya bong mo lefatsheng leno, ka go e bega fa ba e lemoga mo tikologong ya bone.

Fa a bua kwa tirong e e neng e rulagantswe ke ba lekgotla la babereki la Manual Workers Union la kgaolo ya Bokone Botlhaba kwa Masunga bosheng, Sergeant Goilemang Siphiti wa sepodisi sa Botswana a re go mo maruding a mongwe le mongwe go nna le seabe mo ntweng kgatlhanong le kgokgontsho ya bong go thusa puso mo maitekong a yone.

Tiro eo, e simolotseng ka mogwanto go tswa kwa sepateleng sa Masunga go ya kwa nokeng ya Ntoba mme wa felela kwa kgotleng ya Masunga. Maikaelelo e ne le tsibosa setshaba ka kgokgontsho ya bong le ditlamorago tsa yone.

Sergeant Siphiti o supile fa kgokgontsho e na le ditlamorago tse di bosula, ka e kgona go baka dikgobalo, khuduego ya maikutlo le gone go diga seriti sa motho gammogo le go bakela motho bogole, a tlatsa ka gore mo mabakeng mangwe e kgona go bakela motho bolwetse jwa tlhaloganyo.

A re go ngomola pelo go bona batho bangwe ba ipaya moriti o tsididi ntswa ba lemoga kgokgontsho e diragala mo matlhong a bone, ba sa di ntshetse mo mpaananeng gore di tsibogelwe go sale go sha.

Mme Siphiti o supile fa puso e tseela kwa godimo thata dikgang tsa kgokgontsho ya bong le tshireletsego ya bana, a re ke ka moo e seegetseng kwa tlhoko malatsi a go leka go lwantsha kgokgontsho le go gasa molaetsa kwa setshabeng.

A re go supa tlhwaafalo ga puso, go rurifadiwa gape ke go tlhongwa ga melawana e e lebaganeng le dikgang tsa kgokgontsho ya bong le mafelo a go sirelediwang batswasetlhabelo, a supa fa kwa di ofising tsa sepodisi go na le lekalana le le itebagantseng le dikgang tsa kgokgontsho le bana, maikaelelo e le go neela b aba kgokgontshitsweng  seriti fa ba ile go bega dikgang tsa kgokgontsho.

Mme Siphiti boletse fa dipatlisiso di supa fa bomme e le bone ba amiwang thata ke kgokgontsho, a tlatsa ka gore lentswa go supagala gore bojalwa le ditagi ke tsone gantsi di kuketsang kgokgontsho ya bong, ditumelo dingwe tsa bogologolo le tsone di na le seabe mo go e rotloetseng.

Sergeant Siphiti o kgalemile batsadi kgatlhanong le go ketekana kgotsa ba dirisa mafoko a a botlha mo matlhong a bana, a re mokgwa oo, o jwala mowa wa kgokgontsho mo baneng, le bone ba tsoge ba kgokgontsha ba bangwe.

Modulasetilo wa komiti ya bomme ya lekgotla leo ya kgaolo ya Bokone Botlhaba, Mme Betty Keetile o tlhalositse fa lekgotla la Manual Workers Union le bone go le molemo go rulaganya letsatsi le, go leka go kopanela ntwa le puso.

Mme Keetile a re lekgotla la bone le ikemiseditse go dira gotlhe go leka go lwantsha kgokgontsho ya bong, ka jalo a gwetlha ba ba neng ba tsene tiro eo, go gasa molaetsa kwa go ba bangwe go ba tsibosa ka ditlamorago tse di bosula tsa kgokgontsho.

Mo mafokong a gagwe a kamogelo, kgosana ya kgotlana ya Masunga, Kgosi Samson Mpenya le ene o ne a supa botlhokwa jwa go lwantsha kgokgontso, a re ka tsuolola kagiso e e renang mo lefatsheng leno.

Kgosi Mpenya a re fa batho ba ka tsaya tsia thulaganyo ya go fetola maikutlo, dikakanyo le ka fa go ntseng go dirwa dilo ka teng, go ka thusa go fokotsa ditiragalo tsa kgokgontsho, tse go lebegang di setse di tsaya phekelo e sele.

O bile a akgola lekgotla la babereki go bo le bone go tshwanela go akaretsa letsatsi leo mo godimo ga mananeo a bone a tsatsi le letsatsi a go thusa maloko a lone. Bokhutlo

 

Source : BOPA

Author : Masego Tabengwa

Location : MASUNGA

Event : ntwa kgatlhanong le kgokgontso

Date : 02 Dec 2023