Kgosi Kgari III o rotloetsa tshwaragano

30 Nov 2023

Kgosi Kgari III wa Bakwena o kopile morafe wa gagwe go tshwaragana gore o  kgone go fenya diemo tsotlhe tse o kopanang le tsone  mo motseng.

O buile se mo phuthegong ya kgotla e a neng a e biditse go buwa le morafe maabane kwa Kgotleng kgolo ya Bakwena morago ga gore go nne le mekubukubu mo motseng morago ga  leso la ga Rre Phenyo Jakoba yo o neng a nyelela mme morago a fitlhelwa a tlhokafetse.

Kgosi a re o tshwenyegile fela thata ka seemo sa go nyelela ga bana mo motseng wa gagwe mme ka jalo o biditse morafe gore batle go buisana ka dikgang tse le go bona gore go ya pele go ka dirwa jang go fedisa dikgang tseo.

A re ga a itumelele tshenyo e e bakilweng ke segopa se se neng sa tshuba leobo la kgotla, mabitla le go tshuba matlo a re seo se kgobera ledula mo motseng. 

O supile fa mo godimo ga moo, dipuo tse di buiwang mo maranyaneng di leswafatsa Molepolole.

Kgosi Kgari a re Bakwena ke batho ba ba itsiweng ka lorato le go boifa Modimo mme jaanong boleng jwa motse wa bone bo ya tlase bogolo jang morago ga dipolao tse di diragetseng bosheng.

A re go supega fa ditiro tse di bosula tseo di dirwa ke baagedi bangwe ba motse wa Mokwena.

O kopile morafe gore o nne le boitshwaro jo bo itumedisang mme e bile o gakololane ntle le go senyetsa ope sepe bogolo jang ka Setswana se re ‘kgetsi ya tsie e kgonwa ke go tshwaraganelwa’.

O ne a kopa botlhe ba ba amegang mo dikgannyeng tse di tlhotlhomisiwang go ema ka dinao ba dire tiro ya bone ka bonatla go re ba ba molato ba tle ba atlholwe ntle le dikgoreletsego dipe.

A re le fa dipuo di buega, makhubu a phetsoga, le letlhoo o ka re le a gola, Bakwena ba tshwanetse ba tshwaragane ka jaana mo ke teko ya go bona gore a mme ko pheletsong ba ka kgona go dira mmogo.

Kgosi a re o itse sentle gore sengwe sa dilo tse di bakileng tshenyo mo bekeng e e fetileng ke matshwenyego a gore boeteledipele ga bo bonale mme a supa fa bogosi bo ntse bo dirisana le mapodise ba ba lekodisa ka dikgang. 

A re ga a amogela maitsholo a go itseela molao mo diatleng mme seo o se kgala a menne phatla.

O ne a kopa bvanni go ba nna matlho a mapodise ko ba seyong teng ka seo se supa tirisanyo mmogo e e agang setshaba. 

A re mekgatlho ya ntebela ke go lebele e mosola fela thata ka e thusa go lwantsha borukhuthi a tlatsa ka gore mogopolo o mongwe o o ka berekang ke wa go nna le komiti e e faphegileng go thusa go hema dipolaano le dithubetso.

Mopalamente wa Molepolole Bokone Rre Oabile Regoeng a re diemo tsa dipolaano tsa bosheng di tlhakatlhakantse batho maikutlo mme a rotloetsa banni go nna mowa mongwefela. 

O ne a ba kopa gore e re le ntswa dipolaano tseo di ama pelo fela thata, ba tshwanetse ba tshegetse maikutlo a bone gore a seka a ba fenya.

Rre Regoeng o ba kopile gape gore ba neele batlhotlhomise sebaka sa go dira dipatlisiso ka e le tsone di ka thusang gore badiramolato ba atlholwe. 

A re go botlhokwa gore sepodisi se ikatumetse morafe mme e bile ba lekodise ba masika kgapetsakgapetsa gore dikgang di eme jang.

Morafe o ne wa supa fa o sa itumelele go goga maoto ga boeteledipele jwa bone ka nako e ba ba tlhokang gore ba eme ka dinao go bua le morafe. 

Rre Tlamelo Temogo a re o gola ka pelo e e botlhoko ka dikgang tsa dipolaano mo motseng wa bone di tswa kgakala.

Rre Obakeng Konkonyane o ne a tlatsa ka gore dipolaano  ga di mo robatse. 

Rre Shima Monageng a re tiego ya mapodise fa ba biletswa dikgang tse ga e jese monate mme a tlatsa ka gore go botlhokwa go re go nne le dithuto mo bathong gore khumo ga e tlhoke gore ope a gopele dirwe tsa ga ope.

Mo kamogelong ya gagwe, mothusa kgosi wa Bakwena Kgosi Lawrence Mhaladi a re Kgosi kgolo o ba biditse gore batle go buisana dikgang tse di amang motse wa bone bogolo jang ka ditiragalo tse di sa jeseng monate.E rile a leboga morafe, mopalamente wa Molepolole Borwa Rre Kabo Morwaeng a re ga go jese monate go itsiwe ka gore o tswa ko motseng o go jewang batho teng.

A re ba utlwile botlhoko ka fa batho ba bolayang ba bangwe ka teng mme ba tshwanetse ba eme ka dinao go kgala ba sa kgwe mathe tiro e e maswe e e dirwang ke boraboko. 

Rre Morwaeng a re katlego mo botshelong ga se go tsholola madi a motho mme batho ba tshwanetse go lemotshiwa gore Modimo ke ene a nayang Khumo.

A re puso e tsere tshwentso ya go aga diofisi tsa mapodise di le pedi a go atumetsa ditlamelo kwa bathong le go araba selelo sa tlhaelo ya mapodise. BOKHUTLO

Source : BOPA

Author : Booster Mogapi

Location : MOLEPOLOLE

Event : Phuthego ya kgotla

Date : 30 Nov 2023