Breaking News

Bana ba tlhoka tshidilo maikutlo

19 Nov 2023

Bana ba dikhutsana ba le lesome le boferabongwe go tswa mo dikoleng tse di farologanyeng mo kgaolong ya Tsabong ba rotloeditswe gore ba seka ba letlelela diemo tsa kwa malwapeng a ba tswang kwa go one go kgoreletsa ditoro tsa bone tsa botshelo.

Ba gakolotswe go ema ka dinao go itsetsepela jaaka ba tswa mo legatong la ntlha mo dikoleng tse dipotlana jaaka ba tlaa bo ba kgaogana le batlhokomedi ba bone mme ba ya dikoleng tse dikgolwane go ya go tlhokomelwa ke barutabana.

Mme Kitso Ketshabile go tswa mo lephateng la thuto o buile jaana kwa kgotleng ya Tsabong ka Labone jaaka ba ne ba gorosa bana bao ba ba neng ba tsenelela ithuthuntsho le tshidilo maikutlo ya malatsi a le lesome kwa Big Valley Game Farm Lodge kwa Lobatse.

Mme Ketshabile o ne supa fa le ene a ne a ralala dikgwetlho tsa go tlhokafalelwa ke batsadi mme a seka a itlhoboga.

O ne a supa fa go le botlhokwa gore batsadi le setshaba ka kakaretso ba fetole ka fa ba akanyang ka teng ka go ipaakanyetsa leso ka go dira mokwalo wa gore ba eletsa gore bana ba tlhokomelwe ke mang fa ba ikela badimong go itsa dikgogakgogano.

A re dingwe tsa dikgwetlho tseo ke go tlhoka batlhokomedi gaufi le bone ka dinako tsotlhe gammogo le kemo-nokeng ga batsadi ba sale banny.

O ne a ba tlhomamisetsa fa puso e ba tlhokomela go tswala phatlha eo ka go ba tlamela ka tse ba di tlhokang go dira pharologanyo mo matshelong a bone.

Moemedi wa lephata la Thuto o  boletse fa bana ba ba tlhokafaletsweng ke batsadi ba tshwanetse go sidilwa maikutlo mo go tseneletseng, a supa fa go le gantsi batho ba itshwarelela mo kutlobotlhokong ba bo ba lwele go e tshegetsa gore e nne fela jalo ka gore ke sone fela se ba nang le sone.

A re dinako tse dingwe kutlobotlhoko e ngaparela motho fa mo dinakong tse dingwe e le motho a e ngaparelang.

Mme Ketshabile o boletse fa go tswa ithutuntshong ya bone ya phodiso, dithuto le go amogela tatlhegelo e ka ba thusa go simolola leeto le lesha la botshelo.

O ne a kgothatsa balekane jaaka ba ipitsa go tsaya dithuto tsa bone ka tlhoafalo ka tsholofelo e le gore ba nne sekao sa setlhopha sa baithuti ba ba ipetlelang bokamoso jo bo phatsimang ka e le bone babusi ba lefatshe leno ba kamoso.

Mme Ketshabile o ne a gwetlha batsadi go emela dithuto tsa bana ka dinao le gone go nna le boikarabelo le kemo-nokeng ka nako tsotlhe ka maduo a dikole mo kgaolong eo a sa kgatlhise gotlhelele.

O ne a tlatsa ka go gwetlha bogogi jwa Kgaolo go bolotsa ntwa kgatlhanong le tiriso botlhatswa ya bana ba ba kwa tlase ga dingwaga mo go tsa tlhakanelo dikobo le boimana.

Mme Masego Kgomotso, mogolwane wa ba boipelego o ne a supa fa ba alositse dialogane tsa dikhutsana tse di tswang mo metseng e  fera bongwe mo kgaolong eo ka go simololwa ba kgobolwa dintho tsa kutlobotlhoko go ipaakayetsa botshelo go ya pele.

O ne a tlhalosa gore go le gantsi bana ba lebalwa ka nako ya leso fa ba tlhokafaletswe ke batsadi mme go tlamelwa fela motlholagadi kgotsa moswagadi, selo se a supileng fa morago se tlogela bana  ka dintho tsa kutlobotlhoko ka ba sa sidilwa maikutlo ka nako e e tshwanetseng.

Mme Kgomotso o ne a supa fa bana ba rutuntshiwa ka dithuto, maele le ka dikgwetlho tsa botshelo tse ba tlaa  kopanang le tsone le go tswa ka ditharabololo le gone go ipakanyetsa botshelo go ya pele ba ikemela ba le nosi.

Ba rutwa le gone go tshela  le ba banagwe le go ikgapha mo go tsa botlhoka-tsebe tse di ka ba senyetsang bokamoso.

O boletse fa ba ne ba neela bana sebaka sa go ntsha matute a botlhoko jo ba tshelang ka jone mme morago ba thube botlhoko joo ka go ba sidila maikutlo ba buisana le bone ka bongwe ka bongwe, ka ditlhophana le gone go ba ruta ditiro tsa diatla ka seo se ka ba thusa go itirela go na le go baya mo batlhokomeding.

Mongwe wa dialogane tseo mosetsanyana Thelma Dennison o ne a tlhalosa fa ba ne ba abelana le ba boipelego ka fa ba tshelang ka teng kwa malwapeng le kwa sekoleng mme ba ithutile tse dintsi tse di ka ba thusang go ralala diemo tsotlhe tsa botshelo ba sa boife sepe le go simolola ba ipaakanyetsa go fitlhelela ditoro tsa bone ba dira ka natla mo dithutog.

Modulasetilo wa khansele ya Tsabong Rre Hendricks Jacobs o ne a supa fa e le khansele ba leka ka bojotlhe go tlhomamisa gore bana ba dikhutsana ba akola dithuso le tlhokomelo ka fa go tshwanetseng ka teng ka seo se ka thusa mo katlegong ya dithuto tsa bone le tlhabololo matshelo a bone mo isagong.

O ne a ba gakolola go nna le botho jo bo eletsegang mo setshabeng ka dinako tsotlhe le gone go leboga badiri ba boipelego, batsadi le barulaganyi ba ithuthuntso ya bana ya ngwaga ono.

Kaloso e ya bana ba masiela e tshwarwa ngwaga le ngwaga.  ENDS

Source : BOPA

Author : Cathrine Simane

Location : TSABONG

Event : POTSOLOTSO

Date : 19 Nov 2023