Breaking News

Ba-na-le bogole ba a ikibitlela

15 Nov 2023

Jaaka re le mo kgweding ya go isa dithuto tse di lebaganeng ditshwanelo tsa ba-na-le bogole kwa setshabeng, Thuto Boswa Rehabilitation Centre e  ikgolagantse le Ambassadors for Good e ne ya tshwara thutopuisanyo e le tsela ya go ribolola metseletsele ya dithuto ka tse di amang botsogo jwa tlhaloganyo.

Tiro e gape ke nngwe ya ipaakanyetso ya letsatsi la mafatshefatshe la ba-na-le bogole. 

Thulaganyo e, e ne e tshwerwe ka Labobedi kwa kgotleng kgolo ya Ramotswa ka fa tlase ga setlhogo; Inclusive Mental Health, Dare to Dream, Learn to Achieve. 

Ba-tsaya karolo mo thutong e, e ne e le ba-na-le bogole, baitseanape ba tsa botsogo jwa tlhaloganyo, le baemedi ba makalana a a emetseng ba-na-le bogole. 

Fa a atolosa moono wa letsatsi, mogokgo wa sekole sa Thuto Boswa, Mme Gosego Mmeanyana a re monongwaga ba ipeile pele go tlhatlhanya mo dikgannyeng tse di amang botsogo jwa tlhaloganyo ka gangwe le gape e le nngwe ya ditshetlana tse di lebalesegang fa go tsenwa mo dikgannyeng tse di amang ba-na-le bogole. 

A supa gape gore konokono ya metseletsele ya dithuto ke go ruta setshaba mafoko a ba tshwanetseng go a fapoga le a ba tshwanetseng go a dirisa fa ba bua le ba-na-le bogole. 

Morulaganyi wa thutopuisanyo e, Rre Lesley Baleseng a re mo nakong ya segompieno go maleba gore go nne le dithuto tse di itebagantseng le bogole go fokotsa lesotlo le kgatelelo mo go ba ba nang le bogole. 

O supile gape gore dithuto tse ke ntlha nngwe ya go tsisa kitso e e bayang batho mo seemong sa go amogela bangwe ka bone ba ba tshelang ka bogole. Mo thutopuisanyong e, dibui di ne di supa fa dikgwetlho tse di tsisang kgatelelo ya botsogo jwa tlhaloganyo go ba-na-le bogole di sa farologane ka gope le tse di amang mang le mang. 

Ba supile gore letlhoko la ditiro le ditlamelo tse di itebagantseng le ba-na-le bogole, ikgatholoso tlhokomelo ya ba-na-le bogole go tswa mo botsading, go tlhoka go tsibogela ithutuntsho ya puo ya diatla go felela go ba ketefaletsa go buisana le bone. A re ke yone thito kgolo e e tsisang kotlomelo ya maikutlo mo go ba ba nang le bogole. 

Mme Tidimalo Monggae go tswa kwa SESAD Centre o supile fa ba-na-le bogole ka bontsi e le batho ba ba rutuntshitsweng tiro ya diatla mme ba itemogetse gore morago ga ithutuntsho kwa dikoleng ga se gantsi maphata a thapa bana ba go dirisa kitso ya bone le gone go ka kgona go itshetsa mo go feletsang go ama botsogo jwa bone jwa tlhaloganyo ka bangwe ba felela ba inaakanya le diritibatsi. 

Moithuti wa sekole sa Thuto Boswa, Mme Wendy Teko a re pele ga tsotlhe tlhaloganyo e e sa itekanelang e bakwa ke dikgobo  tsa batho le tikologo e ba tshelang mo go yone. 

“Ba re tshelang le bone kwa sekoleng kana kwa malwapeng ka dinako tse dingwe ba re bitsa ka maina a lesotlo, ba re fitlha ba lebile bogole jo re tshelang ka jone. Se se dira gore re nne ka kutlobotlhoko mo go tsisang yone kgatelelo ya maikutlo,” o lhalositse jalo. 

A re go amogela seemo sa bogole o le motsadi go ka fema kgatelelo ya maikutlo kago ka ba thusa gape go lemoga gore bokgoni jwa bana ke eng mme ba kgone go ba rotloetsa go ithutuntsha. 

Morutabana kwa sekoleng se segolwane sa Ramotswa, Rre Akanyang Golebamang o ne a supa gore go tlhoka go buisana le ba ba tshelang le bone go tsisa boitlhobogo le bodutu mo botshelong mme a rotloetsa maphata le setshaba go tsibogela ithutuntsho ya puo ya diatla ka seo se ka go netefatsa gore ba tsisa ditlamelo le ditirelo go ba-na-le bogole motlhofo. 

O ne a supa gape gore metshameko ke nngwe ya tse di ba thusang go fema kgatelelo ya maikutlo ka e akaratsa itshidilo mmele le tlhaloganyo mme a re se e santse e le kgwetlho ka ba itemogetse gore puso le setshaba ba santse ba saletse morago ka go lemoga le go rotloetsa bokgoni jwa ba-na-le bogole mo metshamekong. Mme Gokatweng Kereng, a emetse lekalana la Down Syndrome Association of Botswana, o ne a rotloetsa batsadi go amogela seemo sa bana le gone go lwela ditshwanelo tsa bone ka jaana, “Go tlhoka tlhokomelo go feletsa go dira gore bana ba tsene mo tirisong diritibatsi morago ba latlhegelwe ke tlhaloganyo.” 

Modiri wa botsogo jwa tlhaloganyo, Mme Kamogelo Laetsang o ne a supa gore go sa itseng puo ya diatla e le dingaka go ba ketefaletsa go isa ditirelo tsa tlhwatlhwa kwa go ba-na-le bogole. 

Dibui di ne tsa gatelela gore go fema bokoa jwa tlhaloganyo, puso e tshwantse ya sekaseka gape molao-motheo o o amang ba-na-le bogole mme ya netefatsa gore tsotlhe ditshwanelo tsa bone di elwa tlhoko. Ba kopile gore puso le maphata a a maleba ba rekegele seemo sa letlhoko la dikole tsa ba-na-le bogole le gone go thapa barutabana ba ba rutetsweng go ruta ba-na-le bogole. 

E rile a ntsha la gagwe, Kgosi Mosadi Seboko wa Balete, a re le ntswa re abetswe go le pharologanyo, a dipharologanyo tseo di seka tsa itsa ba-na-le bogole go tsaya karolo mo ditirong tsa setshaba. 

O ne a supa gape gore e le kgaolo ba eletsa dithuso tse di maleba gore ba kgone ba tlhabolole mabala a SESAD gore e re morago ga ithutuntsho mo dikoleng ba-na -le-bogole ba kgone ba tsweledise bokgoni jwa bone kwa mabaleng ao ka tsa metshameko, le tsone tsa temo gore e re kamoso ba kgone ba itshetse. BOKHUTLO

Senepe: SESAD Wheelchair Basketball Crew go tswa Thuto Boswa e eteletse mogwanto pele go ya kgotleng kgolo ya Ramotswa ka Labobedi. Thuto Boswa Rehabilitation Centre e ikgolagantse le Ambassadors for Good e ne ya tshwara thutopuisanyo e le tsela ya go ribolola metseletsele ya dithuto ka tse di amang botsogo jwa tlhaloganyo. Tiro e ke nngwe ya tsa go ipaakanyetsa letsatsi la mafatshefatshe la ba-na-le bogole. Senepe - Itumeleng Naane

Source : BOPA

Author : Itumeleng Naane

Location : Ramotswa

Event : Mogwanto

Date : 15 Nov 2023