Breaking News

Bomme ba rotloediwa go tsaya mananeo

17 Sep 2023

Mothusa Tona wa Lephata la Dikgaolo le Tlhabololo Magae, Mme Talita Monnakgotla, o rotloeditse bomme go inaakanya le mananeo a a ka ba thusang go itshetsa le  ba malwapa a bone. 

O buile jalo kwa phuthegong ya kgotla kwa Otse bosheng.

 Mme Monnakgotla o tlhalositse fa bomme e le bone ba  ba kokonelwang thata fa go nna le kwelotlase ya itsholelo, ka jalo a ba rotloetsa go itirela ka matsogo a bone. 

O supile fa Otse e le mongwe wa metse e e kgakala le ditlamelo, mme a tlhalosa fa metse ya go nna jalo e na le mananeo a a farologaneng a a lekang go thusa banni botlhe go ka itshetsa. 

A re go tlhoka ditlamelo go ba baya ka fa mosing ka go sena kwa ba ka berekang teng, mme puso e leka ka go tsisa mananeo a a ka ba tlhamelang ditiro le ntswa go sa lekane. 

Mothusa tona a re maikaelelo a loeto la gagwe ke go tla go bona gore a batsadi ba bona mananeo a puso le gore a tsotlhe tse puso e rileng di dirwe di a dirwa. 

O tlhalositse fa a tsile go bona le go utlwa dikgwetlho tsa banni le go bona gore di ka rarabololwa jang. O ne a gakolola banni ka Ipelegeng e e tlhabolotsweng e e dirang ditiro tsa kago ka go farologana  e bile ba ba ithutseng tiro eo ba neelwa ditlankana. 

O ba rotloeditse go tsena ithutuntsho eo ka e ka ba solegela molemo. 

O supile fa metse e e kgakala le ditlamelo e na le ditiro tsa dikago tsa matlo a batlhoki le a khansele, ka jalo ditlankana tsa bone di ka ba thusa go neelwa ditiro le go dira dipaakaanyo tse di tlhokegang.

O rotloeditse morafe go tsenelela lenaneo la ditlhabololo tsa motse ka gore ke lone le le tlhabololang motse le  gone go tlhama ditiro. 

A re lenaneo le, le ka thusa go tlhabolola itsholelo mo malwapeng go oketsa se Mmaboipelego a thusang ka sone. 

Mme Monnakgotla o supile fa mananeo a sa dire sentle, mme a supa fa ba batla go bona gore ba ka dira jang go tsosolosa mananeo ao gore batho ba kgone go itshetsa le go iperekela. 

O boletse gape fa ditiro tsa puso tsa go phakisa ba ba tlhokileng lesego jaaka masiela le batlhoki, di tshwanetse tsa dirwa ke benggae fela, ka jalo o tsile go rurifatsa gore a tsamaiso e, e setswe morago ka gore ba dira jalo go fokotsa botlhoki. 

O tlhalositse fa mmaboipelego a tshwanetse go kgaoganya banni ditiro ka go lekana le go bona gore a banana ba bona mananeo ka nako. 

O boletse gape fa lephata le ikemiseditse go tlhomamisa gore a metse e e kgakala le ditlamelo e bona ditlhabololo le ditlamelo tsotlhe tse ba di tlhokang. 

Mme Monnakgotla o kopile gore morafe o bereke le komiti ya ditlhabololo tsa motse a bo a kopa gore ba ba saletseng kwa morago ba ikwadisetse mananeo jaaka a go rua dikoko tsa mae le nama, gore ba kgone go nna le tshono ya go tsenya dikopo tsa go rekisetsa dikole dijo tseo. 

Fa ba tswa la bone, banni ba lebogetse mothusa tona go ba lekola, ba supa fa ba na le dikgwetlho tsa go tlhoka go bona ditlamelo tsa bana tsa sekolo ka nako. 

Ba tlhalositse fa bana ba neelwa melora e se mmogo mme ba ya go nna kgakala le batsadi mo go dirang gore bangwe ba seka ba ya sekoleng ka nako fa dikole di bulwa, fa bangwe ba utswelwa mme ba sale ba tlhoka se ba se dirisang ka gore go a bo go sa lekana. 

Ba ne ba supa ngongorego gape mabapi le kabo ya dipilisi, ba tlhalosa fa ba sena mooki yo o abang dipilisi mme ba tshwanelwa ke go ema lebaka le le leele ntswa bolwetse bone bo sa eme. 

Banni ba ne ba ngongorega gape ka bodiredi jwa Ofisi ya Omang , ba re  e tsaya lebaka go tla kwa kgaolong ya bone. 

Ba re se se dira gore bana ba seka ba nna le bo Omang ka nako le gore batsadi ba nna ka bo Omang ba ba sa tlholeng ba le mo tirisong lebaka le le leele. 

Ba kopile gore ba thusiwe ka nako ka gore ditiro ka bontsi di tlhoka itshupo ya Omang. 

Banni ba ne ba kopa gore batlhoki ba ba agetsweng matlo ba seka ba ntshiwa mo lenaneong la go phakisiwa dijo, ba supa fa bontsi jwa bone bo bolawa ke tlala ka gore ke balwetse  e bile bangwe ba godile ba sa kgone go bereka Ipelegeng gore ba itshetse jaaka ba bangwe. 

Ba supile fa go le lebaka le le leele ba kopile go gokelelwa metsi le motlakase mo ditsheng tsa bone mme ga ba bone ditlamelo tseo. 

Banni ba re se se ba paledisa go tlhabolola ditsha tsa bone le go godisa motse. 

Fa a araba, Mogolwane wa ofisi ya boipelego mo Mahalapye, Mme Membe Makonya, o supile fa tlhaelo ya melora ya bana e bakilwe ke tiego ya tshekatsheko ya ikopelo. 

A re ba ne ba batla madi a a ka rekelang bana melora e e ka ba gorosang kwa sekoleng ba santse ba letile e mengwe. 

O ne a supa fa ba itse ka dikgwetlho tsa bana ba ba kgakala le ditlamelo mme a supa fa seemo seo se tla baakanngwa mo nakong e khutshwane. 

O gakolotse batsadi go somarela paka ya bana ya sekole le go e tlhokomela ka gore bana ba fiwa paka morago ga lebaka. 

A re bana ba tshwanetse go lebega jaaka ba bangwe kwa sekoleng gore go nne le tekatekano. 

Mmaboipelego wa Otse, Mme Mmaodo Ngwanathebe, o supile fa a itse ka batlhoki ba ba sa neelweng dijo mme ba agetswe matlo. 

A re dipampiri tsa bone tsa tshekatsheko ke tsone di seegelang batho ba go nna jalo kwa thoko, mme a supa fa ba tla a ba sekaseka sesha go ba busetsa mo lenaneong la go thusiwa ka dijo ba lebile seemo sa bone.

 Mo go tsa botsogo, Mogolwane wa melemo kwa kokelong ya Mahalapye, Dr Ookeditse Melton, o supile fa ba na le tlhaelo ya baoki ba ba abang melemo lefatshe ka bophara. 

O tlhalositse fa ba ba leng teng mo kgaolong ba sa lekane mme ba leka go ba kgaoganya le dikgaolwana gore ba thuse setshaba. 

O solofeditse banni fa ba tlaa bona mooki yo o abang melemo mo nakong e khutshwane, a supa fa a le teng mme a tlaa bo a thusa Otse le metse e e mabapi. 

Fa a akgela, Mme Monnakgotla o gakolotse bodiredi jwa boipelego go nna ba lekodisa batsadi ba bana ka seemo sepe fela se se  amang  dithuso tsa bone gore ba tlhaloganye. 

O solofeditse banni gore ditlamelo di tlaa nna di goroga, a bo a rotloetsa maphata ka go farologana go etela metse e e kgakala le ditlamelo go ba thusa. 

O kopile mmaboipelego go rotloetsa banana go ikopela ditiro tsa puso jaaka tsa Special Constable le tse dingwe, ba sekasekwe ba berekele mo metseng ya bone. Ends

Source : BOPA

Author : Gaone Fati

Location : Otse

Event : Phuthego ya kgotla

Date : 17 Sep 2023