Breaking News

Mogare o a oketsega mo bananeng

13 Sep 2023

Mogokaganya ditirelo tsa AIDS mo kgaolong ya Tsabong Mme Cathrine Molomo a re ba tshwentswe ke dipalo tse di golang tsa mogare wa HIV mo bananeng ba dingwaga tse di fa gare ga lesome le botlhano go ya ko go tse di lesome le boferabongwe.

Fa a buisa maloko a dikereke kwa kgotleng ya MacCathy’s Rust ka Tshipi go simolodisa kgwedi ya thapelo kgatlhanong le mogare wa HIV, Mme Molomo a re ba tshwenngwa ke gore dipalo tse di golang ke tsa bana ba ba santseng ba tsena sekole. 

A re go ngomola pelo ka gore ba mo dingwageng tse di kwa tlase ba santse ba hatlhoga mme e bile ke bone babusi ba kamoso.  

Mme Molomo  o tlhalositse fa ba sa phuthuloge go ya dikokelong go ya go tsaya diritibatsi tsa mogare kana go ikamogela seemo.

 Ka jalo o ne a kopa batsadi go kgalemelela bana metsamao ya bone.

Mme Molomo a re ba tshwentswe ke gore seemo sa mogare mo kgaolong eo se tsweletse ka go golela pele lentswa go na le mananeo a a tsepameng go bo lwantsha.

A re mo nakong eno go na le batho ba le 3 731 ba ba tsayang diritibatsi tsa mogare wa HIV tsa ARV mo  kgaolong.

A supa jalo gore palo eo e kwa godimo fela thata fa go lebelelwa dipalo tsa batho mo kgaolong eo ka gore ba ba nwang dipilisi e le 12 per cent ya batho botlhe ba kgaolo eo.

O kopile batho go itlhatlhobela mogare gore ba thusiwe ka nako, a re ba itemogela gore go santse go na le batho ba ba maoto a tshupa go itlhatlhobela mogare. 

A re dipalo tsa malwetse a tlhakanelo dikobo di golela pele ka gore go simolola ka kgwedi ya Seetebosigo go fitlha ya Phatwe go kwadisitswe balwetse ba ba fetang 300 ba ba neng ba alafelwa malwetse a dikobo. 

O ne a supa gore palo e ka tswa e feta foo ka gore go na le ba ba sa yeng dikokelong.

Mme Molomo a re balwetse ba ba tlhatlhobilweng mme ba fitlhelwa ba na le mogare wa HIV ba neelwa contact slip gore ba neele ba ba tlhakanelang dikobo le bone mme jaanong letshwenyego ke gore ba ba nang le bakapelo ba ba fetang bongwe ba neela fela mokapelo yo e leng mmang-mmang ba tlogela ba bangwe ba ba neng ba tlhakanela dikobo le bone, selo se a reng se paledisa ntwa kgatlhanong le mogare wa HIV.

A re boimana jwa banana ba ba dingwaga tse di kwa tlase ga tse di lesome le boferabobedi ba santse ba le kwa dikoleng bo a tshwenya mo kgaolong eo ka bangwe ba bone ba tsenwa ke mogare.

O gateletse gore kgang ya gore batsadi ba gagamatse setoropo kwa malwapeng le gone gore fa baagisanyi ba bona sengwe se ba fatlha mo lelwapeng le le mabapi ba bolele ba sepodisi.

Le fa go ntse jalo o ne a re tema ba e segile ka dipalo tsa balwetsi ba ba tlhokomelelwang kwa malwapeng di ile tlase fela thata.

Seo a re se supa gore balwetsi ba tsaya diritibatsi sentle. 

A tlatsa ka gore dipalo tsa bana ba dikhutsana di ile tlase ka dintsho tse di bakwang ke bolwetse jwa AIDS di fokotsegile.

O rotloeditse botlhe go tsenelela lenaneo le lesha la thibelo mogare la pilisi le le dirisiwang ke bakapelo ba eleng gore yo mongwe o na le mogare fa yo mongwe a sena one. 

A tlhalosa gore lenaneo leo gape le siametse ba ba gwebang ka mmele, ba ba ratanang ka bong le ba ba kgokgontshiwang kwa malwapeng.

Fa a tswa la gagwe, mokwaledi wa lekgotla la baruti mo kgaolong Moruti Peter Solomon wa kereke ya Seventh Day Adventist Church a re maikaelelo a merapelo eo ke go arogana maele le go lopa pholo mo Modimong.

A supa jalo gore kgwedi eno ya Lwetse e tlhomilwe gore e nne ya thapelo kgatlhanong le segajaja sa HIV mme jaanong go tsentswe tse dingwe tse di tlhagogileng jaaka malwetse a a sa tshelanweng, COVID-19, dikotsi tsa tsela, kgokgontsho ya bong.

O rotloeditse dikereke go rapela kgatlhanong le dihawa tseo mme a gatelela gore thapelo ke molemo o mogolo go di fetisa tsotlhe. 

O kopile batho go fetola megopolo, dikakanyo tsa bone le maitsholo a bone gore ba inole matshelo a bone mo diphatseng. Bokhutlo

Source : BOPA

Author : Calviniah Kgautlhe

Location : MAcCATHY’S RUST

Event : Semolodisa kgwedi ya thapelo

Date : 13 Sep 2023