Breaking News

Kgodiso e na le seabe mo boitshwarong jwa ngwana

22 Mar 2023

Borre ba supile fa tikologo le kgodiso ya ngwana wa mosimane di na le seabe mo boitshwarong jwa gagwe.

Ba buile se fa ba ithuna dinta mo pitsong ya borre kwa Ghanzi bosheng.

Ba re modi wa boitshwaro jwa borre ba ba kgokgontshang bomme, ke ka fa ba godisitsweng ka teng le tikologo e ba tsheletseng mo go yone.

Ba re monna mo setswaneng o tsewa e le tlhogo ya lelwapa a na le boikarabelo le dithatata ka jalo fa a sa bone dithata tseo o felela a gatelela mme, kgabagare a mo kgokgontshe.

Ba re le ka fa rre a laiwang ka teng morago ga lenyalo, go mo fa maatla a go laola mme, ka jalo ba supa gore nako e tsile go itse gore metlha ga se ya maloba.

Ba ne ba supa fa kgokgontsho, bogolo jang mo leratong, e dirwa ke go dirisa dithoto le madi go oka yo mongwe.

Borre ba re ka monna a godisiwa a itse gore o ka emelana le diemo tsotlhe, o felela a fekeediwa ke kgatelelo ya maikutlo ka ntlha ya go tlhoka go kopa bogakolodi kgotsa tshidilo maikutlo.

 Ba re monna o gola a itse gore o tshwanetse go lela jaaka monna, se ba reng se dira gore a gatelelwe ke maikutlo.

Ba re fa a lwala gatwe ‘ga o kake wa isa kgeleswanyana kwa sepateleng,’ ba re se se dira gore borre banne maoto a tshupa go ya kwa dikokelong le go ithathobela malwetse.

Ba ne ba re ntswa thulaganyo ya go ithuna dinta bale esi ele kgatelopele, go tshwanetswe ga dirwa thulaganyo e mo go yone bomme le borre ba ka kopanang go buisana, go itse modi wa kgang le go bona go re tsela pedi go tsewa efe.

Ba re go kopana thuso le go emana nokeng ke konokono mo botshelong ka kakaretso.

Ba ne bare phetolo boitsholo e ka dira gore batho ba tshele ka kagiso, mo godimo ga moo ba re thuto e e tseneletseng le yone e ka thusa.

E ne erile go le pele, molaodi wa kgaolo potlana ya Ghanzi botlhaba, Rre Mosipidi Mokgolele a gwetlha borre go kopa thuso fa ba na le mathata go itsa go tsaya ditshwetso tse di seng maleba.

Moeteledipele wa lekgotlana la Men & Boys for Gender Equality, Rre Desmond Lunga o ne a supa matshwenyego a gore borre ba santse ba le maoto a tshupa go itlhatlhobela HIV, a re ba santse ba itlhatlhoba ka bakapelo ba bone.

Modulasetilo wa lekgotlana la borre mo Ghanzi, Rre Senata Mosarwa o ne a lebogela tshologelo ya borre.

A re maikaelelo ke go bona borre ba sa amege mo ditirong tse di sa siamang jaaka kgokgontsho, tiriso botlhaswa ya dinotagi le ditiro tsa borukutlhi. BOKHUTLO

Source : BOPA

Author : Mothusi Galekhutle

Location : GHANZI

Event : Pitso ya borre

Date : 22 Mar 2023